Privaatsuspoliitika

privacy policy

1. Sissejuhatus

1.1 Oleme pühendunud oma veebisaidi külastajate ja teenuse kasutajate privaatsuse kaitsmisele.1.2 Käesolevat poliitikat kohaldatakse juhul, kui me tegutseme oma veebisaidi külastajate ja teenuse kasutajate isikuandmete osas vastutava töötlejana; teisisõnu, kus määrame kindlaks nende isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.3 Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Kuivõrd need küpsised pole meie veebisaidi ja teenuste pakkumiseks tingimata vajalikud, palume teil esimest korda meie veebisaiti külastades nõustuda küpsiste kasutamisega.

1.4 Kasutame oma saidi toetamiseks kolmandate osapoolte reklaame. Mõnda neist reklaamijatest võib pakkuda meie kolmanda osapoole reklaamija. Saate vaadata neid privaatsuspoliitika ja küpsiseeskirjad siin.Saate oma küpsiseid hallata siin .

1.5 Selles poliitikas viitavad mõisted „meie”, „meie” ja „meie” Network N Limitedile. Meie kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 13.

2. Krediit

2.1 See dokument loodi malli Docular (https://docular.net) abil.

3. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

3.1 Selles 3. osas oleme sätestanud:

(a) isikuandmete üldised kategooriad, mida me võime töödelda;

(b) isikuandmete puhul, mida me ei ole otse teilt hankinud, nende andmete allikas ja konkreetsed kategooriad;

(c) eesmärgid, milleks võime isikuandmeid töödelda; ja

d) töötlemise õiguslik alus.

3.2 Võime töödelda andmeid teie veebisaidi ja teenuste kasutamise kohta (kasutusandmed‘). Kasutusandmed võivad sisaldada teie IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, suunamisallikat, külastuse pikkust, lehevaatamisi ja veebisaidi navigeerimisradasid, samuti teavet teie teenuse kasutamise ajastuse, sageduse ja mustri kohta. Kasutusandmete allikas on meie analüüsi jälgimise süsteem. Neid kasutusandmeid võidakse töödelda veebisaidi ja teenuste kasutamise analüüsimiseks. Selle töötlemise õiguslik alus on nõusolek või teie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja teenuste jälgimine ja täiustamine.

3.3 Võime teie konto andmeid töödelda (konto andmed‘). Konto andmed võivad sisaldada teie nime ja e-posti aadressi. Kontoandmete allikas on kas otse teilt või teie Disquse konto kaudu, kuid ainult teie selgesõnalisel loal. Konto andmeid võidakse töödelda meie veebisaidi haldamise, meie teenuste pakkumise, meie veebisaidi ja teenuste turvalisuse tagamise, meie andmebaaside varukoopiate hooldamise ja teiega suhtlemise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

3.4 Võime töödelda teie teie veebisaidil teie isiklikule profiilile lisatud teavet (profiili andmed‘). Profiiliandmed võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, profiilipilte, sünniaega, huvisid ja hobisid. Profiiliandmeid võidakse töödelda meie veebisaidi ja teenuste kasutamise lubamise ja jälgimise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

3.5 Võime töödelda teie isikuandmeid, mis on esitatud meie teenuste kasutamise käigus (teenuse andmed‘). Teenuseandmed võivad sisaldada aja kasutamist, sagedust ja teenuse kasutamist. Teenuseandmete allikas olete teie. Teenuse andmeid võidakse töödelda meie veebisaidi haldamise, meie teenuste pakkumise, meie veebisaidi ja teenuste turvalisuse tagamise, meie andmebaaside varukoopiate hooldamise ja teiega suhtlemise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

3.6 Võime töödelda teie veebisaidil või meie teenustes avaldamiseks postitatud teavet (väljaande andmed‘). Avaldamisandmeid võidakse töödelda sellise avaldamise võimaldamiseks ning meie veebisaidi ja teenuste haldamiseks. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi ja ettevõtte nõuetekohane haldamine.

3.7 Võime töödelda teie poolt meile edastatud teavet meie e-posti teatiste ja / või infolehtede tellimiseks (teatise andmed‘). Teavitusandmeid võidakse töödelda asjakohaste teadete ja / või infolehtede saatmise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja / või teie nõudmisel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

3.8 Võime töödelda mis tahes teie meile saadetud teatises sisalduvat või sellega seotud teavet (kirjavahetuse andmed‘). Kirjavahetusandmed võivad sisaldada suhtlusega seotud sisu ja metaandmeid. Meie veebisait genereerib metaandmed, mis on seotud veebisaidi kontaktivormide abil tehtud suhtlusega. Kirjavahetuse andmeid võidakse töödelda teiega suhtlemise ja arvestuse pidamise eesmärgil. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvid, nimelt meie veebisaidi nõuetekohane haldamine ning äri ja suhtlus kasutajatega.

3.9 Lisaks spetsiifilistele eesmärkidele, milleks võime käesolevas osas 3. sätestatud teie isikuandmeid töödelda, võime töödelda ka kõiki teie isikuandmeid, kui selline töötlemine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huve.

3.10 Palun ärge edastage meile kellegi teise isikuandmeid, kui me ei palu teil seda teha.

4. Oma isikuandmete edastamine teistele

4.1 Võime avaldada teie isikuandmeid igale meie kontserni liikmele (see tähendab meie tütarettevõtteid, meie lõplikku valdusettevõtet ja kõiki selle tütarettevõtteid) niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja õiguslikel alustel.

4.2 Võime avaldada teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja / või professionaalsetele nõustajatele niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik kindlustuskaitse saamiseks või säilitamiseks, riskide juhtimiseks, professionaalse nõustamise saamiseks või õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks kohtus. haldusmenetluses või kohtuvälises menetluses.

4.3 Võime avaldada MailChimpile e-posti aadresse niivõrd, kuivõrd see on teie e-posti uudiskirja saatmiseks mõistlikult vajalik (kui soovite seda uudiskirja enam teavitada).

4.4 Võime avaldada teie päringuandmed ühele või mitmele meie veebisaidil tuvastatud kolmandale osapoolele valitud kolmandate osapoolte kaupade ja teenuste tarnijast, et võimaldada neil teiega ühendust võtta, et nad saaksid teile pakkuda, turustada ja müüa asjakohaseid kaupu ja / või teenused. Iga selline kolmas isik tegutseb vastutavate andmetöötlejate või andmetöötlejatena seoses päringuandmetega, mida me talle edastame; ja iga teiega ühendust võttes esitab iga kolmas isik teile koopia oma privaatsuseeskirjadest, mis reguleerivad teie isikuandmete kasutamist selle kolmanda isiku poolt.

4.5 Lisaks käesolevas punktis 4 sätestatud isikuandmete konkreetsele avaldamisele võime avaldada teie isikuandmeid ka siis, kui selline avalikustamine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või teie eluliste huvide või teise füüsilise isiku elulised huvid. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid, kui selline avalikustamine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks kohtumenetluses või haldusmenetluses või kohtuvälises menetluses.

5. Teie isikuandmete rahvusvaheline edastamine

5.1 Selles jaotises 5 pakume teavet asjaolude kohta, mille korral teie isikuandmeid võidakse edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse.

5.2 Meie veebisaidi hostimisvõimalused asuvad USA-s, Euroopas ja Suurbritannias. Euroopa Komisjon on teinud kõigi nende riikide andmekaitseseaduste osas piisavuse otsuse. Ülekandeid igasse nimetatud riiki kaitsevad asjakohased kaitsemeetmed, nimelt EL-USA. Privaatsuse kilbi raamistik.

5.3 Kirjade andmebaasid asuvad USA-s ja Austraalias. Euroopa Komisjon on teinud kõigi nende riikide andmekaitseseaduste osas piisavuse otsuse. Ülekandeid igasse nimetatud riiki kaitsevad asjakohased kaitsemeetmed, nimelt EL-USA. Privacy Shield ja Šveitsi-USA Privaatsuse kilp.

5.4 Tunnistate, et isikuandmed, mille esitate avaldamiseks meie veebisaidi või teenuste kaudu, võivad olla kättesaadavad Interneti kaudu kogu maailmas. Me ei saa takistada selliste isikuandmete kasutamist (või väärkasutust) teiste poolt.

6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

6.1 Selles jaotises 6 on sätestatud meie andmete säilitamise põhimõtted ja protseduurid, mis on kavandatud tagama, et täidame oma juriidilisi kohustusi seoses isikuandmete säilitamise ja kustutamisega.

6.2 Isikuandmeid, mida me töötleme mis tahes eesmärgil või eesmärkidel, ei tohi hoida kauem, kui on vajalik selleks või nendel eesmärkidel.

6.3 Me säilitame ja kustutame teie isikuandmeid järgmiselt:

(a) Isikuandmeid sisaldavaid profiiliandmeid säilitatakse kaks aastat pärast viimast sisselogimist. Kui te pole sisse loginud üle kahe aasta, teavitatakse teid sellest. Kui me ei ole 30 päeva jooksul oma kavatsusest oma kontot kasutada saada teateid, kustutame teie profiiliandmed ja teavitame teid kustutamisest.

(b) Küpsiste andmeid säilitatakse kuni 30 päeva.

6.4 Olenemata käesoleva jao teistest sätetest võime me teie isikuandmeid säilitada juhul, kui selline säilitamine on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või teie või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

7. Muudatused

7.1 Võime seda poliitikat aeg-ajalt uuendada, avaldades oma veebisaidil uue versiooni.

7.2 Peaksite seda lehte aeg-ajalt kontrollima, et veenduda, et olete selle reegli muudatustega rahul.

7.3 Võime teavitada teid selle poliitika muudatustest e-posti teel või meie veebisaidi privaatsõnumite süsteemi kaudu.

8. Teie õigused

8.1 Selles 8. osas oleme kokku võtnud õigused, mis teil on andmekaitseseaduse alusel. Mõned õigused on keerukad ja kõiki üksikasju ei ole meie kokkuvõtetesse lisatud. Seetõttu peaksite nende õiguste täieliku selgituse saamiseks lugema asjakohaseid seadusi ja reguleerivate asutuste juhiseid.

8.2 Teie põhilised andmekaitseseadusest tulenevad õigused on:

a) juurdepääsuõigus

b) õigus andmete parandamiselec) õigus kustutada

d) õigus piirata töötlemist

e) õigus esitada töötlemisele vastuväiteidf) õigus andmete teisaldatavusele

g) õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

h) õigus nõusolek tagasi võtta.

8.3 Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ning seal, kus me töötame, juurdepääsu isikuandmetele koos teatud täiendava teabega. See lisateave sisaldab üksikasju töötlemise eesmärkide, asjaomaste isikuandmete kategooriate ja isikuandmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi, edastame teile teie isikuandmete koopia. Esimene eksemplar antakse tasuta, kuid täiendavate eksemplaride eest võidakse maksta mõistlikku tasu. Sellise teabe esitamise tingimuseks on:

a) esimene eksemplar antakse tasuta, kuid täiendavate eksemplaride eest tuleb maksta 10 naela haldustasu; ja

(b) asjakohaste tõendite esitamine teie isiku kohta (selleks aktsepteerime tavaliselt teie passi fotokoopiat, mille on kinnitanud advokaat või pank, koos kommunaalarve originaalkoopiaga, kus on teie praegune aadress).

8.4 Teil on õigus lasta enda kohta kõik ebatäpsed isikuandmed parandada ja, võttes arvesse töötlemise eesmärke, lasta teil täita puudulikud teie isikuandmed.

8.5 Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmed ilma põhjendamatu viivituseta kustutada. Nende asjaolude hulka kuuluvad: isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; võtate nõusoleku alusel töötlemise nõusoleku tagasi; teete töötlemisele vastuväiteid kohaldatavate andmekaitseseaduste teatavate eeskirjade kohaselt; töötlemine on otseturunduse eesmärgil; ja isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud. Kustutamisõigusest on siiski välja jäetud. Üldised erandid hõlmavad vajadust töötlemise järele: sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; juriidilise kohustuse täitmise eest; või õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

8.6 Mõnel juhul on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Need asjaolud on järgmised: vaidlustate isikuandmete õigsuse; töötlemine on ebaseaduslik, kuid te olete kustutamise vastu; me ei vaja enam isikuandmeid meie töötlemiseks, kuid te vajate isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; ja olete vastuväite töötlemisele vastuväite esitanud, kuni see on kontrollitud. Kui töötlemine on selle alusel piiratud, võime jätkata teie isikuandmete säilitamist. Kuid me töötleme seda ainult muul viisil: teie nõusolekul; õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või olulise avaliku huvi huvides.

8.7 Teil on õigus esitada vastuväiteid meie isikuandmete töötlemise kohta teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel, kuid ainult niivõrd, kuivõrd töötlemise õiguslik alus on see, et töötlemine on vajalik järgmiste ülesannete täitmiseks: avalik huvi või mis tahes meile antud avaliku võimu teostamine; või meie või kolmanda isiku õigustatud huvide eesmärke. Kui esitate sellise vastuväite, lõpetame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

8.8 Teil on õigus esitada vastuväiteid meie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas otseturunduse eesmärgil profileerimine). Kui esitate sellise vastuväite, lõpetame teie isikuandmete töötlemise sel eesmärgil.

8.9 Kui arvate, et meie isikuandmete töötlemine rikub andmekaitseseadusi, on teil seaduslik õigus esitada kaebus andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele. Võite seda teha EL-i liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.

8.10 Kuivõrd teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Taganemine ei mõjuta enne väljaastumist töötlemise seaduslikkust.

8.11 Võite kasutada mis tahes oma õigust seoses oma isikuandmetega, võttes meiega ühendust, kasutades jaotises 13 toodud üksikasju.

9. Küpsiste kohta

9.1 Küpsis on fail, mis sisaldab identifikaatorit (tähtede ja numbrite string), mille veebiserver saadab veebibrauserile ja mille brauser salvestab. Seejärel saadetakse identifikaator serverile tagasi iga kord, kui brauser serverilt lehte nõuab.

9.2 Küpsised võivad olla kas püsivad küpsised või seansi küpsised: püsiv küpsis salvestatakse veebibrauseris ja see jääb kehtima kuni selle määratud kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selle enne kehtivusaja lõppu kustutanud; sessiooniküpsis aegub seevastu kasutaja seansi lõpus, kui veebibrauser on suletud.

9.3 Küpsised ei sisalda tavaliselt mingit teavet, mis tuvastaks kasutaja, kuid teie salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistesse salvestatud ja nendest saadud teabega.

10. Küpsised, mida me kasutame

10.1 Me kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

(a) autentimine - me kasutame küpsiseid teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaiti ja kui navigeerite meie veebisaidil

(b) olek - me kasutame küpsiseid, mis aitavad meil tuvastada, kas olete sisse logitud meie veebisaidile

(c) turvalisus - me kasutame küpsiseid kasutajakontode kaitsmiseks kasutatavate turvameetmete elemendina, sealhulgas sisselogimismandaatide pettuse vältimiseks ning meie veebisaidi ja teenuste kaitsmiseks üldiselt

(d) reklaam - me kasutame küpsiseid, et aidata teil kuvada teile asjakohaseid reklaame (selleks kasutatakse küpsiseid: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analüüs - me kasutame küpsiseid, et aidata meil analüüsida meie veebisaidi ja teenuste kasutamist ja toimivust (selleks kasutatakse küpsiseid: Google Analytics, ComScore, Google Tag Manager, Crazy Egg, Facebook Audience, Google Analytics Audience)

(f) küpsiste nõusolek - me kasutame küpsiseid teie eelistuste salvestamiseks seoses küpsiste kasutamisega üldisemalt.

11. Meie teenusepakkujate kasutatavad küpsised

11.1 Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid ja neid küpsiseid võidakse teie arvutisse salvestada, kui külastate meie veebisaiti.

11.2 Meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks kasutame Google Analyticsi ja Comscore'i. Google Analytics ja Comscore koguvad küpsiste abil teavet veebisaidi kasutamise kohta. Meie veebisaidi kohta kogutud teavet kasutatakse meie veebisaidi kasutamise kohta aruannete koostamiseks. Google'i privaatsuseeskirjad on saadaval aadressil https://policies.google.com/privacy. Comscore'i privaatsuseeskirjad on saadaval aadressil https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Avaldame oma veebisaidil Google AdSense huvipõhised reklaamid. Need on Google'i kohandatud teie huvide kajastamiseks. Teie huvide kindlakstegemiseks jälgib Google küpsiste abil teie käitumist meie veebisaidil ja muudel veebisaitidel. Oma brauseriga seotud huvikategooriate vaatamiseks, kustutamiseks või lisamiseks külastage aadressi https://adssettings.google.com. AdSense'i partnerivõrgu küpsisest saate loobuda ka nende seadete abil või Network Advertising Initiative'i mitme küpsise kasutamisest loobumise mehhanismi abil aadressil http://optout.networkadvertising.org. Kuid need loobumismehhanismid ise kasutavad küpsiseid ja kui te oma brauserist küpsised kustutate, siis teie loobumist ei säilitata. Konkreetse brauseri osas loobumise tagamiseks võite kaaluda Google'i brauseri pistikprogrammide kasutamist, mis on saadaval aadressil https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Uuesti sihtimise ja päise pakkumise teostamiseks kasutame Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn ja Google Audiences. See teenus kasutab küpsiseid reklaamide uuesti sihtimiseks ja reklaamide sihtimiseks vastavalt teie huvidele. Nende teenusepakkujate privaatsuspoliitikat saate vaadata aadressil http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacy-policy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ ja https://www.google.com/policies/privacy/

12. Küpsiste haldamine

12.1 Enamik brausereid lubavad teil keelduda küpsiste vastuvõtmisest ja küpsiste kustutamisest. Selle tegemise meetodid varieeruvad brauseriti ja versiooniti. Küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta saate siiski ajakohast teavet järgmiste linkide kaudu:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et (Chrome)(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab paljude veebisaitide kasutatavust negatiivselt.

12.3 Kui blokeerite küpsised, ei saa te kõiki meie veebisaidi funktsioone kasutada.

13. Meie üksikasjad

13.1 Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Network N Limited.

13.2 Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis registreerimisnumbriga 08063183 ning meie registreeritud asukoht on Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Inglismaa, BA1 2PW.

13.3 Meie peamine tegevuskoht on Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Inglismaa, BA1 2PW.

13.4 Võite meiega ühendust võtta:

a) posti teel, kasutades ülaltoodud postiaadressi;

b) e-posti teel, kasutades seda e-posti aadressi [meiliga kaitstud]